Publikacje książkowe: 

* Kurator spadku, monografia wydana przez Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009, s. 229;

recenzje: A. Stempniak, Rejent 2010, nr 2, s. 110-118; K. Mularski, Palestra 2010, nr 1-2, s. 215-217.

Książka nominowana w 2 edycji konkursu „Przeglądu Sądowego” na książkę najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości wydaną w 2009 r.


* Grenzüberschreitende Tätigkeit des Nachlasspflegers in deutsch-polnischen Nachlasssachen [Transgraniczne działanie kuratora spadku w niemiecko-polskich sprawach spadkowych], rozprawa doktorska, wydawnictwo Zerb Verlag, Bonn 2012, s. 213;

Redakcja książek:

* wraz z Marcinem Krzymuskim: „Znad granicy ponad granicami. Księga dedykowana Profesorowi Dieterowi Martiny”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 450;

Komentarze: 

* Komentarz do art. 64-66a ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku prawo prywatne międzynarodowe oraz art. 1, 20–38, 62, 63, 69, 75, 83, 84 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 650/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego, System Informacji Prawnej Legalis;

Raporty krajowe:

* raport krajowy dotyczący polskiego prawa małżeńskiego w: G. Ring, R. Süß (red.), Eherecht in Europa, wyd. 3, Bonn 2017, s. 989-1032 (aktualizacja wcześniejszego raportu I. Ludwig);

Artykuły: 

* Zasady obliczania opłat notarialnych w Niemczech, Biuletyn Izby Notarialnej w Katowicach 2006, nr 3, s. 25-30;

* Problem rozbieżnego brzmienia imion i nazwisk obywateli Polski i Niemiec w praktyce notarialnej, Rejent 2007, nr 4, s. 104-121;

* Przejście na Skarb Państwa własności nieruchomości na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (wybrane uwagi), Rejent 2009, nr 4, s. 32-53;

* Metodyka ustalania treści obcego prawa spadkowego, Przegląd Sądowy 2009, nr 6, s. 66-77;

* Redakcja postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku w sprawie z elementem transgranicznym, Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia 2010, nr 1, s. 17-23;

* Kuratela spadku w obrocie notarialnym, Rejent 2010, nr 10, s. 77-93;

* Ważność testamentów wspólnych sporządzanych przez obywateli polskich w sprawach spadkowych z elementem transgranicznym, Przegląd Sądowy 2010, nr 10, s. 61-70;

* Einführung des Vindikationslegats am Beispiel Polens [Wprowadzenie zapisu windykacyjnego na przykładzie Polski], Zeitschrift für die Steuer- und Erbrechtspraxis -ZErb 2012, nr 4, s. 97-103;

*  Nabycie własności samochodu na gruncie prawa niemieckiego, Przegląd Sądowy 2013, nr 2, s. 7-20;

* Ausländische Vindikationslegate nach der EU-Erbrechtsverordnung [Zagraniczne zapisy windykacyjne na gruncie unijnego rozporządzenia spadkowego], European Community Private Law Review/Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht-GPR 2013, nr 2, s. 106-111;

* Rozciągnięcie w czasie procesu nabycia własności rzeczy a zmiana statutu – wybrane problemy na przykładach nabycia w Polsce samochodu pochodzącego z Niemiec, w: M. Krzymuski, M. Margoński (red.), Znad granicy ponad granicami. Księga dedykowana Profesorowi Dieterowi Martiny, Warszawa 2014, s. 169-185;

* Między Rzymem a Hagą: prawo właściwe dla roszczeń z wypadków komunikacyjnych – uwagi do glosy do wyroku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich z 12.02.2013 r. (I C 393/10), Glosa 2014, nr 4, s. 64-68;

* Verbot von Erbverträgen und gemeinschaftlichen Testamenten im polnischen Recht [Zakaz umów dotyczących dziedziczenia i testamentów wspólnych w prawie polskim], Zeitschrift für die notarielle Beratungs- und Beurkundungspraxis 2015, nr 3, s. 81-86,

* Kollisionsrechtliche Probleme einer durch einen ausländischen Notar beurkundeten Erbausschlagungserklärung, insbesondere im deutsch-polnischen Rechtsverkehr [Kolizyjnoprawne problemy oświadczenia o odrzuceniu spadku sporządzonego w formie aktu notarialnego przez zagranicznego notariusza, szczególnie w polsko-niemieckim obrocie prawnym], Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge 2015, nr 3, s. 141-145,

* Skutki rzeczowe zapisu windykacyjnego na tle rozporządzenia spadkowego, w: M. Pazdan, J. Górecki (red.), Nowe europejskie prawo spadkowe, Warszawa 2015, s. 205-227,

* Ustalenie prawa właściwego w sprawie spadkowej po obywatelu norweskim zamieszkałym w Polsce – case study, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 2016, nr 2, s. 56-65,

* Polnisches Schadensersatzrecht: Erstattung der Umsatzsteuer in grenzüberschreitenden Rechtsstreitigkeiten auch bei fiktiver Reparaturkostenabrechnung (Uwzględnienie VAT przy likwidacji szkody metodą kosztorysową w sprawach międzynarodowych zgodnie z prawem polskim), Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht 2017, nr 5, s. 213-214,

Glosy:

* Philipp Kubicki/ Marcin Margoński, Prymat bezwzględny czy względny? Trybunał o pierwszeństwie konstytucji nad prawem wspólnoty, Rzeczpospolita, 25.07.2005, s. C3;

* Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2008, III CZP 86/08 (apelacja od odmowy zatwierdzenia sprawozdania kuratora osoby prawnej), Przegląd Sądowy 2009, nr 11-12, s. 209-213;

* Uiszczanie kosztów sądowych przez kuratora spadku. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2009, I CZ 75/09, Przegląd Sądowy 2011, nr 9, s. 131-136;

* Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych w sprawach niruchomości pozostawionych w Polsce przez tzw. późnych przesiedleńców. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 2010 r., IV CSK 90/10, Przegląd Sądowy 2011, nr 10, s. 118-125;

* Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2010, III CZP 64/10 (wzmianka o nabyciu spadku wprost albo z dobrodziejstwem inwentarza w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku), Rejent 2011, nr 11, s. 76-88;

* Status prawny kuratora spadku. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 1 lutego 2011 r., III CZP 78/10, Polski Proces Cywilny 2012, nr 1, s. 165-172;

* Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 29 listopada 2011 r., II CZ 1006/11 (dopuszczalność uczynienia przedmiotem zapisu windykacyjnego przyszłego udziału w składniku majątku wspólnego), Rejent 2012, nr 4, s. 131-142;

* Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2012 r., III CZP 88/11 (dot. zastosowania art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach do spadkobierców osób wymienionych w tym przepisie), Rejent 2013, nr 6, s. 137-146,

* Art. 1135(5) § 2 KPC a możliwość odmowy uznania polskiego orzeczenia ze względu na naruszenie niemieckiego porządku publicznego. Glosa do postanowienia Trybunału Federalnego z 14 czerwca 2012 roku, IX ZB 183/09, Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia 2013, nr 2, s. 61-65,

* Ustalanie treści obcego (czeskiego) prawa w sprawie o wyrównanie szkody doznanej w wypadku komunikacyjnym. Glosa do wyroku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich z 12.02.2013 r., I C 393/10, Glosa 2013, nr 3, s. 79-87,

* Uznanie zagranicznego orzeczenia o ustanowieniu wykonawcy testamentu a polskie nieruchomości spadkowe. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2012 r., V CSK 454/11, Polski Proces Cywilny 2014, nr 3, s. 422-430,

* Zastosowanie prawa polskiego w związku z trudnościami w ustaleniu treści prawa obcego. Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 5 marca 2013 r., XV Ca 1417/12, Przegląd Sądowy 2014, nr 11-12, s. 201-217,

* Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2014 r., III CZP 95/13 (intertemporalne i procesowe problemy stwierdzania nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego), Rejent 2015, nr 2, s. 111-126,

* Anmerkung zum Urteil des AG Frankenthal vom 15.10.2014 - 3a C 158/13, Schmerzensgeld für den Geschädigten in einem Autounfall nach polnischem Recht (glosa do wyroku Amtsgerichts Frankenthal dot. zadośćuczynienia należnego poszkodowanemu w wypadku drogowym zgodnie z prawem polskim), Deutsches Autorecht 2015, nr 8, s. 472 ,

* Anerkennung von punitive damages- und actual damages-Urteilen in Polen (zum Beschluss des Obersten Gerichts, 11.10.2013 – I CSK 697/12), [glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 11.20.2013 r., I CSK 697/12] we współautorstwie z P. Machnikowskim, IPRax - Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2015, nr 5, s. 453-457,

* Skutki w Polsce poświadczenia dziedziczenia dokonanego przez notariusza holenderskiego. Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 5 lutego 2015 r., II Ca 1533/14, II Cz 1784/14, Nowy Przeglad Notarialny 2015, nr 2, s. 55-69,

* Ważność formalna orzeczenia o odrzuceniu spadku złożonego przed obcym konsulem w Polsce. Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2015 r., V CSK 51/14, Orzecznictwo Sądów Polskich 2015, nr 11, s. 1583-1587,

* Glosa do wyroku NSA z 6 maja 2015 r., II OSK 2371/13 (uznanie skuteczności nadania obywatelstwa radzieckiego mieszkańcom krajów bałtyckich wcielonych w 1940 roku do ZSRR, zasada obywatelstwa efektywnego), Orzecznictwo Sądów Polskich 2016, nr 2, s. 191-197,

* Glosa do postanowienia Wyższego Sądu Krajowego w Schleswigu z 25 kwietnia 2016 r., 3 Wx 122/15 (ważność testamentu wspólnego sporządzonego w Niemczech przez obywatela polskiego wraz z niemiecką małżonką), Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge 2016, nr. 9, s. 507,

* Glosa do postanowienia Wyższego Sądu Krajowego w Monachium (OLG München) z 18 grudnia 2015 r., 9 VA 19/15 (uznanie polskiego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku w Niemczech), Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge 2016, nr 9, s. 508-509,

* Ujawnienie w europejskim poświadczeniu spadkowym udziału w spadku nabytego tytułem wyrównania dorobków w małżeństwie spadkodawcy i spadkobiercy – glosa do post. Kammergericht w Berlinie z 25.10.2016 r. (6 W 80/16), (pytanie prejudycjalne w sprawie C-558/16 Mahnkopf), Glosa do pytania prejudycjalnego Kammergericht w Berlinie z 25 października 2016 r., 6 W 80/16 w sprawie C-558/16, Mahnkopf, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, nr XV, s. 176-189; niemiecka wersja glosy ukazała się w Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge 2017, nr 4, s. 212-213,

* Wyłączny charakter jurysdykcji wynikającej z art. 4 unijnego rozporządzenia spadkowego (analiza na kanwie pytania prejudycjalnego w sprawie C-20/17, Oberle), Polski Proces Cywilny 2017, nr 3, s. 427-441,

Recenzje:

* Recenzja: Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Spadki (art. 922-1088 KC), Konrad Osajda (red.), Rejent 2014, nr 4, s. 126-146,

*  Recenzja: Christian von Bar, Ausländisches Privat- und Privatverfahrensrecht in deutscher Sprache, 9 wyd. Monachium 2013, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2014, nr 2, s.545-551,

Polemiki:

* W kwestii obciążenia notariuszy obowiązkiem zawiadomienia sądu wieczystoksięgowego o zmianie stanu prawnego nieruchomości dalszych uwag kilka, Rejent 2011, nr 9, s. 124-130 - polemika z artykułem E. Gniewka, O chybionej nowelizacji art. 36 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece - w kwestii obciążenia notariuszy obowiązkiem zawiadomienia sądu wieczystoksięgowego o zmianie stanu prawnego nieruchomości uwag kilka, Rejent 2011, nr 3, s. 26 i nast.;


* Bedeutung der Unionswidrigkeit der fiktiven Zustellungen im Exequaturverfahren: europarechtswidrig ist nicht gleich ordre public-widrig. (Gegen)-Anmerkung zum BGH Beschluss vom 14.6.2012, IX ZB 183/09, NJW-RR 2012, 1013 [Znaczenie sprzeczności fikcyjnych doręczeń z prawem unijnym dla postępowania o stwierdzenie wykonalności: sprzeczność z prawem europejskim nie jest tożsama ze sprzecznością z porządkiem publicznym. (Kontr)glosa do postanowienia Federalnego Trybunału Najwyższego z 14.6.2012, IX ZB 183/09], European Community Private Law Review/Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht-GPR 2013, nr 5, s. 296-298;

Inne: 

* tłumaczenie glosy M. Stürnera do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2010 r., IV CSK 465/09, Polski Proces Cywilny 2011, nr 3, s. 154-159;

* polskie raporty krajowe dotyczące zmian legislacyjnych w obszarze procedury cywilnej dla czasopisma "International journal of procedural law" w języku niemieckim: nr 7 (2014), s. 154-155.