Czynności notarialnych dokonuję od poniedziałku do środy jako zastępca Pani Notariusz Przemysławy Bac w Kancelarii Notarialnej w Słubicach. Czynności notarialne dokonywane są w poniedziałki od godziny 9.00 do 17.00, a we wtorki i w środy do godziny 15.00. Kancelaria pracuje także w czwartki i piątki (do godziny 15.00), ale w te dni nie jestem zazwyczaj w niej obecny. W sytuacjach szczególnych, po uprzednim uzgodnieniu, są możliwe inne terminy.

Przybycie do kancelarii wymaga każdorazowo wcześniejszego uzgodnienia terminu wizyty. Czynności notarialne dokonywane są co do zasady jedynie po wcześniejszym umówieniu i dostarczeniu dokumentów oraz informacji niezbędnych do przygotowania projektu. Informacje o niezbędnych dokumentach można otrzymać telefonicznie w sekretariacie. Dotyczy to także orientacyjnej informacji o kosztach czynności. Koszty mogą jednak zostać wstępnie określone dopiero na końcu procesu przygotowania czynności, kiedy wyjaśniony jest już ogół okoliczności mających wpływ na ich wysokość, a przede wszystkim jasne jest, jakiego rodzaju czynność ma zostać dokonana.

Rozmowy informacyjne i przygotowawcze
prowadzone są przeze mnie jako zstępcę notarialnego  także w języku niemieckim. Dotyczy to również wstępnych rozmów telefonicznych. Rozmowy informacyjne związane z przygotowaniem czynności notarialnych są nieodpłatne.

Każda czynność notarialna z udziałem osoby nie władającej językiem polskim (łącznie z poświadczeniami podpisów) wymaga natomiast udziału tłumacza przysięgłego. Umówienie i opłacenie tłumacza przysięgłego pozostawiane jest klientom, sekretariat kancelarii dysponuje natomiast danymi kontaktowymi tłumaczy przysięgłych różnych języków, które udostępniane są na etapie przygotowywania czynności.

Czynności notarialne dokonywane są co do zasady wyłącznie w Słubicach w siedzibie kancelarii. Odstępstwa od tej reguły muszą być uzasadnione okolicznościami sprawy (np. niemożliwością dotarcia do siedziby kancelarii ze względu na stan zdrowia, zwołaniem zgromadzenia wspólników w siedzibie spółki itd.). Wyjątki tego rodzaju wymagają wcześniejszego ustalenia. Notariusz polski nie może dokonywać czynności notarialnych na terenie Niemiec. Dokonywane czynności mogą natomiast dotyczyć nieruchomości położonych na terenie całej Polski.

W zależności od bieżącej ilości spraw, terminy czynności notarialnych uzgadniane są z wyprzedzeniem około 3 do 7 dni. Terminy w okolicach świąt, a także w dni wolne od pracy w Niemczech należy uzgadniać z większym wyprzedzeniem. Termin czynności notarialnej uzgadniany i wpisywany jest do kalendarza notariusza dopiero po wpłynięciu do kancelarii dokumentów niezbędnych do przygotowania czynności.

Kancelaria mieści się w Słubicach przy ulicy Wojska Polskiego 169, tel. + 48 95 758 84 10.
 

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie.